Warunki korzystania ze strony internetowej

Wstęp

Niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej (dalej - „Zasady” / Zasady korzystania ze strony ”) regulują procedurę korzystania przez użytkowników z zawartości strony https://powernow.ua/

Niniejszy regulamin został przygotowany na podstawie: Konstytucji Ukrainy, Kodeksu cywilnego i handlowego Ukrainy, Ustawy Ukrainy „O elektronicznym podpisie cyfrowym”, „O reklamie”, „O handlu elektronicznym”, „O dokumentach elektronicznych i elektronicznym zarządzaniu dokumentami”. , „O ochronie informacji w systemach informatycznych i telekomunikacyjnych”, „O telekomunikacji”, „O systemach płatności i transferze środków na Ukrainie”, „O ochronie danych osobowych”, „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”, „O ochrony praw do znaków towarowych i usług”, umów międzynarodowych Ukrainy, których związanie wyraziła Rada Najwyższa Ukrainy, oraz innych aktów prawnych.

Terminy i definicje

 

„POWER NOW” Sp. z o.o./Administrator - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „POWER NOW”NIP 433847 adres 02140, Kijów, rejon darnicki, ULICA ELIZAVETY CHAVDAR, budynek 38-A, mieszkanie 128

1.2. Uzasadnione interesy -przetwarzanie danych osobowych Użytkownika„POWER NOW” Sp. z o.o.lub osobą trzecią, jeżeli interesy, nie przeważają nad prawem podstawowym i interesem Użytkownika. Uzasadnione interesy obejmują:

Uzasadnione interesy są ważne tylko wtedy, gdy nie przeważają nad nimi prawa i interesy użytkownika.

1.3. Porozumienie -Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w określonym celu.

1.4. Użytkownik każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, uzyskała dostęp do strony internetowej i wyraziła zgodę na niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej oraz dodatkowe umowy / załączniki do nich, jeśli takie istnieją.

Osoba, która nie osiągnęła wymaganego wieku, zobowiązuje się nie korzystać ze strony. W przeciwnym razie odpowiedzialność za naruszenie warunków Regulaminu przez osobę, która nie osiągnęła wymaganego wieku, spoczywa na rodzicach, rodzicach adopcyjnych, opiekunach, powiernikach lub innych przedstawicielach prawnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

1.5 UmowaZasady, zgodnie z którymi dokonywane jest przetwarzanie danych Użytkownika niezbędne do realizacji zawartej przez Użytkownika umowy„POWER NOW” Sp. z o.o.lub ponieważ„POWER NOW” Sp. z o.o. zażądał od Użytkownika podjęcia określonych kroków przed zawarciem niniejszej umowy.

1.6. Zawartość wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym między innymi obrazy, teksty, projekty graficzne, logotypy, znaki towarowe, utwory audiowizualne i inne treści, do których prawa przysługują właścicielowi strony i/lub osobom trzecim.


2. INFORMACJE OSOBISTE


2.1. „POWER NOW“ Sp z o.o. w celu przestrzegania niniejszego Regulaminu i zapewnienia Użytkownikom dostępu do Serwisu, przetwarza ich dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Dane osobowe i informacje Użytkowników są przechowywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych i przetwarzane za pomocą systemów zautomatyzowanych, z wyjątkiem przypadków, gdy ręczne przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z przestrzeganiem wymogów prawnych.

2.1.1.dane osobowe, które Użytkownik może podać o sobie podczas tworzenia Profilu i (lub) w trakcie korzystania ze Strony, w tym nazwisko, imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu)

Podstawa prawna wykorzystania takich danych: Umowa, Zgoda.

2.1.2.standardowe dane automatycznie otrzymywane przez serwer http/https podczas uzyskiwania dostępu do Strony i następnych działań użytkownika (adres IP, adres MAC, typ systemu operacyjnego użytkownika, odwiedzane przez użytkownika strony)

Podstawa prawna wykorzystania takich danych: Uzasadniony interes, Zgoda.

2.1.3.ruch informacyjny pomiędzy użytkownikiem a Spółką, w tym e-maile handlowe i e-maile związane z serwisem (np. potwierdzenie konta, komunikaty techniczne, informacje bezpieczeństwa itp.);

Podstawa prawna wykorzystania takich danych: Uzasadniony interes, Zgoda.

2.1.5.Spółka może zbierać i przetwarzać dane o identyfikatorach urządzeń Użytkownika

2.1.6.Strona korzysta z plików cookies w celu personalizacji treści, reklam oraz analizy ruchu sieciowego. Strona wykorzystuje również dane o adresie IP, z którego Użytkownik uzyskał dostęp do Strony internetowej.

Podstawa prawna wykorzystania takich danych: Uzasadniony interes, Zgoda.

2.2.„POWER NOW” Sp. z o.o. nie sprawdza wiarygodności danych osobowych, które są podane przez Użytkownika oraz nie sprawuje kontroli nad zdolnością prawną Użytkowników.

2.3.„POWER NOW” Sp. z o.o. korzysta z faktu, że Użytkownik:

2.3.1.dostarcza rzetelne i wystarczające dane osobowych i aktualizuje te informacje;

2.3.2.posiada wszelkie niezbędne prawa umożliwiające mu korzystanie ze Strony;

2.4. Spółka przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia jak najlepszej jakości dostępu użytkowników do treści zamieszczonych na Stronie internetowej.

Użytkownik wyraża pełną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przy podawaniu numeru telefonu i nazwiska, imienia i nazwiska w systemie teleinformatycznym strony „POWER NOW” Sp. z o.o.

2.5.„POWER NOW” Sp. z o.o. przestrzega wymogów ustawodawstwa Ukrainy w zakresie ochrony danych osobowych. PAVER NAU LLC gwarantuje, że dane osobowe gromadzone przez PAVER NAU LLC są niezbędne i wystarczające do osiągnięcia celów gromadzenia i przetwarzania określonych w niniejszej Polityce.

2.6.„POWER NOW” Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza Dane osobowe w następujących celach:

2.6.1. umożliwienie użytkownikom korzystania ze strony, prowadzenie kampanii reklamowych, dostarczanie reklam targetowanych, prowadzenie badań statystycznych oraz analizowanae pozyskanych danych statystycznych na podstawie danych zanonimizowanych;

2.6.2.świadczenia na rzecz Użytkownika usług dostępu do treści, a także usług informacyjnych na rzecz Użytkownika;

2.6.3.ulepszenia jakości strony, łatwość użytkowania;

2.6.4.komunikacji z użytkownikiem, w tym wysyłanie wiadomości, wniosków i informacji dotyczących korzystania ze Strony, a także przetwarzanie żądań użytkowników;

2.6.5. ulepszenia jakości strony, łatwość użytkowania;

2.6.6. wysyłania informacji (komercyjnych wiadomości elektronicznych), w tym e-mailem, a także wysyłania wiadomości push, sms, wiadomości Telegram i Viber, wykonywania połączeń na wskazany numer telefonu. Takie wiadomości mogą być wysłane zarówno z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (serwerów) „POWER NOW” Sp. z o.o. jak i podmiotów trzecich. W przypadku niezgadzania się na otrzymywanie newslettera, Użytkownik ma prawo skontaktować się z “POWER NOW” Sp. z o.o. poprzez napisanie oświadczenia o odmowie otrzymywania materiałów reklamowych, przesyłając je na adres pocztowy support@powernow.com.ua, a także Użytkownik może zrezygnować z dalszego otrzymywania takich wiadomości, klikając bezpośrednio w hiperlinku z komercyjnej wiadomości e-mail

2.7.Użytkownik wyraża zgodę na to że Spółka w trakcie przetwarzania danych osobowych ma prawo na : zbieranie, systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie osobom trzecim danych osobowych, w tym poza Ukrainę, niszczenie i inne niezbędne działania w celu przestrzegania Warunków korzystania ze Strony.

2.8.„POWER NOW” Sp. z o.o. może wyrazić zgodę na umieszczenie reklam na stronie przez podmioty trzecie. Jednocześnie „POWER NOW” Sp. z o.o. gwarantuje, że w przypadku umieszczenia przez te podmioty plików Cookies , Dane Osobowe z komputera użytkownika nie zostaną przetwarzane. Użytkownik ma prawo w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące przyjmowania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki/aplikacji lub całkowicie je wyłączyć.

2.9.Użytkownik wyraża zgodę na to, że podane przez niego podczas rejestracji dane kontaktowe od momentu ich wprowadzenia na Stronę i potwierdzenia będą automatycznie uwzględniane w systemie newslettera firmy ”POWER NOW” Sp. z o.o. w tym reklamy i inne informacje.

2.10.Użytkownik ma prawo zażądać od “POWER NOW” Sp. z o.o. zebranych w firmie danych osobowych poprzez złożenie wniosku o ich otrzymanie, przesyłając go na adres pocztowy “POWER NOW “ Sp. z o.o. lub adres e-mail support@powernow.com.ua. Termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi wynosi do 30 (trzydziestu) dni od dnia jego otrzymania przez „POWER NOW“ Sp. z o.o.

2.11. Zbieranie danych osobowych odbywa się przez „Power Now“ Sp. z o.o. przy podawaniu numeru telefonu.

2.12. Dane osobowe i informacje Użytkowników są przechowywane wyłącznie na nośnikach elektronicznych i przetwarzane za pomocą systemów zautomatyzowanych, z wyjątkiem przypadków, gdy ręczne przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w związku z przestrzeganiem wymogów prawnych.

2.13.„POWER NOW” Sp. z o.o. w procesie przetwarzania Danych Osobowych wykonuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, systematyzacę ,gromadzenie, przechowywanie, uszczegółowienie, wykorzystywanie, przenoszenie, depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie Danych Osobowych oraz inne działania wyłącznie w celu realizacji Regulaminu i udostępnienia do Strony internetowej.

2.14.“POWER NOW” Sp. z o.o. nie ujawnia osobom trzecim i nie rozpowszechnia Danych Osobowych bez zgody użytkowników. Ponadto, nawet za zgodą użytkownika, firma nie umieszcza danych osobowych w publicznie dostępnych zasobach w sieci internetowej ponieważ takie umieszczenie nie odpowiada celom gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. “POWER NOW” Sp. z o.o. gwarantuje, że nie zapewnia dostępu do Danych osobowych osobom trzecim. Firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego udostępnienia informacji o sobie w celu publicznego dostępu do osób fizycznych, w tym wykorzystania tych informacji w publicznie dostępnych zasobach w internecie. Użytkownik ma prawo żądać od firmy informacji o warunkach udostępnienia jego danych, oraz informacji o osobach trzecich, komu są przekazywane jego dane osobowe.

2.15.„POWER NOW” Sp. z o.o. podejmuje uzasadnione i wystarczające środki w celu ochrony danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem, w tym bezprawne zniszczenie lub dostępu do danych osobowych. Firma w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prywatności Danych Osobowych, powstałe przypadkowo lub z wyniku bezprawnych działań osób trzecich. Użytkownik rozumie że wszelkie Dane osobowe są przekazywane na jego własne ryzyko i na jego własną osobistą odpowiedzialność, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań osób trzecich w odniesieniu do danych osobowych, roszczenia są przyjmowane bezpośrednio przeciwko stronom trzecim. Jednocześnie użytkownik rozumie i zgadza się, że jego dane osobowe nie są w pelni chronione przed istniejącymi zagrożeniami w Internecie.Tym samym Użytkownik udziela „POWER NOW” Sp. z o.o. zgody na określenie wystarczającego poziomu ochrony danych osobowych, sposoby i miejsca (terytorium) ich przechowywania.

2.16. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się telefonicznie przez „POWER NOW” Sp. z o.o. w okresie 3 (trzech) lat od momentu podania przez Użytkownika numeru telefonu, co stanowi ogólny termin przedawnienia.

3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

3.1. „POWER NOW” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku bezpośrednich, pośrednich lub innych strat finansowych Użytkowników spowodowanych czasowymi przerwami w działaniu serwisu z następujących przyczyn: planowane lub nieplanowane prace techniczne, awarie techniczne dostawców Internetu, sieci komputerowych i serwerów, a także umyślnych nielegalnych działań osób trzecich, niezamierzonych działań samego użytkownika i / lub wypadku . Jednocześnie firma zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić funkcjonalność serwisu.

3.2. „POWER NOW” Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich, jeśli takie naruszenie było spowodowane tworzeniem, przesyłaniem, publikowaniem, kopiowaniem lub modyfikacją informacji, materiałów lub obrazów na Stronie internetowej, dokonanych przez użytkowników Strony.

3.3. „POWER NOW” Sp. z o.o. ma prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, ograniczyć lub zakończyć dostęp Użytkownika do Strony, w tym w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu, aktualnych obowiązujących w Regulaminie przepisów prawa, a także w przypadku, gdy „POWER NOW” Sp. z o.o. ma powody, by uznać działania użytkownika za nieuczciwe, mające na celu zakłócenie działania strony internetowej i/lub mogące prowadzić do naruszenia praw, prawnie uzasadnionych interesów „POWER NOW” Sp. z o.o. ,zaszkodzić jej reputacji biznesowej i tym podobne. „POWER NOW” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie mogą wyrządzić Użytkownikowi takie działania.

3.4. „POWER NOW” Sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie wymogów przepisów prawa regulujących procedurę przetwarzania danych osobowych, jeżeli naruszenie to nastąpiło w wyniku naruszenia przez Użytkowników lub osoby trzecie, którym dane osobowe zostały przekazane za zgodą użytkownika i/lub jego przedstawiciela prawnego, wymagań prawa oraz warunków niniejszego Regulaminu.

3.5. To ograniczenie odpowiedzialności może mieć zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania wyłącznie w przypadku, gdy jakikolwiek konkretny warunek ograniczenia odpowiedzialności jest wyraźnie zabroniony przez prawo. Jednocześnie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i Strony zobowiązują się do ich realizacji w możliwie największym zakresie, a także do zastąpienia postanowień sprzecznych z imperatywnymi normami obowiązującego ustawodawstwa, postanowieniami jak najbardziej zbliżonymi do ww. treści i dopuszczalnej zgodnie z prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu.

3.6.“POWER NOW” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść, wiarygodność i dokładność informacji reklamowych zamieszczonych na Stronie oraz za jakość reklamowanych towarów/usług.

4.GWARANCJA

4.1. Strona jest udostępniana Użytkownikowi „tak jak jest”, ze wszystkimi niedociągnięciami, bez żadnej gwarancji, bez podania parametrów technicznych lub gwarancji, a korzystanie z niej przez Użytkownika odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko. Całe ryzyko satysfakcjonującej jakości i wydajności leży po stronie Użytkowników. „POWER NOW“ Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji, w tym ewentualnych gwarancji stanu nieprzerwanego użytkowania, dokładności danych, osiągnięcia określonych wyników, przydatności do sprzedaży, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, nie naruszeń praw osób trzecich, a także gwarancji (jeśli istnieją) wynikających ze zwyczajowej praktyki prowadzenia działalności gospodarczej i stosowania praktyk handlowych. “POWER NOW“ Sp. z o.o. nie gwarantuje: nie wystąpienia żadnych awarii podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika, że ​​Strona będzie spełniał wymagania, będzie działała nieprzerwanie lub bezbłędnie, ani że wszelkie błędy na Stronie internetowej zostaną naprawione.

W zakresie, w jakim obowiązujące prawo nie pozwala na wyłączenie lub ograniczenie gwarancji lub zastosowanie ograniczeń ustawowych praw konsumenta, powyższe wyłączenia i ograniczenia mają zastosowanie w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sp. z o.o. Power Now zastrzega sobie prawo do natychmiastowego, bez uprzedniego ostrzeżenia użytkownika, ograniczenia lub zablokowania dostępu do Strony lub podjęcia innych działań wobec użytkownika, który naruszył warunki niniejszego Regulaminu, bez rekompensaty Użytkownikowi opłaconego z góry kosztu usług w ramach przedpłaty podstawa.

5.2. Podając numer telefonu na Stronie internetowej , Użytkownik potwierdza, że ​​zgadza się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu, a także spełnia wszystkie warunki odzwierciedlone w formularzach wejściowych (próbka odwrócona) i niezbędne do pomyślnego przesłania informacji przez Użytkownik.

5.3. Niniejszy Regulamin może zostać wypowiedziany przez Sp. z o.o. Power Now jednostronnie w przypadku naruszenia przez Użytkownika jego warunków. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zakończenia dostępu do Serwisu. Niniejszy Regulamin może zostać wypowiedziany przez Sp z o.o. Power Now jednostronnie w przypadku naruszenia przez Użytkownika jego warunków. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zakończenia dostępu do Strony.

5.4. Sp. z o.o.POWER NOW zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, uzupełnienia, dodania lub usunięcia części niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji Regulaminu pod adresem: powernow.ua/rules. Dalsze korzystanie ze Strony przez Użytkownika po dokonaniu zmian i/lub uzupełnień niniejszego Regulaminu oznacza akceptację i zgodę Użytkownika na takie zmiany i/lub uzupełnienia.